Het stadsbestuur van Beringen blijft succesvolle werking Brede school ondersteunen.

Het stadsbestuur van Beringen blijft succesvolle werking Brede school ondersteunen.

De gemeenteraad van 22 juni gaat akkoord met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Beringen en de Brede school – RIMO vzw. In 2019 werd een overeenkomst opgesteld voor één jaar (2019-2020). Het stadsbestuur verzekerde dat na een positieve evaluatie een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst bekeken zou worden.  Schepen van Samenleven Hilal Yalçin vertelt: “de werking van de Brede school is kritisch benaderd én positief geëvalueerd.  Daarom hebben we besloten om de Brede school gedurende de hele legislatuur te blijven ondersteunen.”

Het Brede School concept zet in op de leer- en leefomgeving van kinderen (en hun ouders). Via een uitgebreid activiteitenaanbod wil men ontwikkelingskansen verhogen en aanwezige talenten en competenties aanwakkeren. “Het concept Brede School is in eerste instantie vanuit vzw de Terrilling opgericht om enkele uitdagingen die zich in Beringen-Mijn stelden, aan te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om participatie van kansarme kinderen aan het vrijetijdsaanbod, inzetten op maximale ontwikkelingskansen en de realisatie van inclusieve scholen als ontmoetingsplaatsen met de buurt” weet schepen Hilal Yalçin.

De Brede school blijft dus haar werking voortzetten in Beringen. De bestaande werking in Beringen-Mijn wordt verankerd, maar bovendien wordt een stadsbreed concept uitgewerkt, in samenwerking met lokale actoren en partners.  De projecten septembersportmaand en het Vakantiesalon zijn hier een goed voorbeeld van. Die zullen over heel Beringen uitgedragen worden. De Brede School heeft alvast het engagement van enkele lokale actoren mogen ontvangen om deze acties te ondersteunen. Op deze manier geeft de Brede School haar expertise uit haar bestaande werkingen aan nieuwe lokale netwerken door.

Daarnaast gaat de Brede School haar expertise stadsbreed inzetten. Daarbij wordt in eerste instantie gefocust op Beverlo en Beringen-Centrum. In Beverlo werd de aanzet voor een positief traject reeds gegeven. Tot slot beogen we een intensievere samenwerking met het jeugdwelzijnswerk.  Door het organiseren van een maandelijks overleg trachten we voor de nodige afstemming tussen de verschillende werkingen te zorgen.

Schepen Hilal Yalçin is tevreden dat de samenwerking wordt voortgezet: “Sinds de opstart van de Brede school in 2016 hebben we gezien dat dit concept echt wel een meerwaarde levert aan de kinderen en hun ouders uit de buurt. Door langdurige ondersteuning aan te bieden hopen we dit succesvolle project verder uit te werken zodat de Brede school in de toekomst in heel Beringen actief zal zijn.”


Meer nieuws

Uitgelicht